Ostatni dzwonek! Kup bilet do 13.08.

dni
godzin
minut

Regulamin

REGULAMIN USŁUG https://pixeldays.pl

Obowiązuje od 26.10.23

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Regulaminie jest mowa o poniższych hasłach, należy rozumieć przez to:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, nieodpłatnie udostępniony usługobiorcy (Użytkownikowi) przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą platformy https://pixeldays.pl.
 2. Usługodawca – MINDAPPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nr KRS 0000914218 posiadająca nr NIP: 5862371122, REGON: 389558410, adres e-mail: biuro@mindapple.co (dalej jako: „Mindapple” bądź „Usługodawca”).
 3. Użytkownik – konsument, osoba fizyczna, korzystająca z https://pixeldays.pl/.
 4. Szkolenie – wydarzenie organizowane przez Mindapple pn. „pixeldays”, które odbędzie się w kilku terminach: 4 listopada, 16 listopada, 25 listopada oraz 9 grudnia 2023.
 5. https://pixeldays.pl – portal/strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: https://pixeldays.pl, prowadzona przez Mindapple, która umożliwia zakup biletu na Wydarzenie oraz zapoznanie się z treści i najważniejszymi informacjami dot. Warsztatów.
 6. Zawarcie umowy – moment, w którym Użytkownik dokonuje odpowiedniej płatności na poczet uczestnictwa w Warsztatach, potwierdzony otrzymaniem zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail podany przy rejestracji.
 7. Newsletter – odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Mindapple, polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika informacji handlowych.
 8. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników https://pixeldays.pl/
 9. Administrator danych osobowych – MINDAPPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod nr KRS 0000914218 posiadająca nr NIP: 5862371122, REGON: 389558410, adres e-mail: biuro@mindapple.co, który przetwarza dane osobowe przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. W ramach realizacji usług wynikających z https://pixeldays.pl, a także celem realizacji uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien kontaktować się z Mindapple na adres korespondencyjny wskazany powyżej bądź na adres e-mail: hello@pixeldays.pl.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z https://pixeldays.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mindapple w ramach portalu: https://pixeldays.pl/.
 2. Mindapple informuje, że https://pixeldays.pl/ wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych.
 3. Aby Użytkownik mógł skorzystać z zasobów dostępnych na stronie https://pixeldays.pl, konieczne jest, żeby Użytkownik posiadał:
  1. urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych,
  2. aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego,
  3. zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript.
 4. Celem zakupu biletu na szkolenie na stronie https://pixeldays.pl/ Użytkownik powinien:
  1. wejść na stronę internetową https://pixeldays.pl,
  2. wejść na podstronę dotyczącą konkretnego wydarzenia,
  3. wybrać bilet na konkretne wydarzenie w nadchodzącym czasie,
  4. wybrać przycisk “kup bilet”,
  5. podać wymagane dane i wybrać sposób płatności.
 5. Płatność realizowana jest poprzez platformę easycart.pl.
 6. Bilet na szkolenie przesyłany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu.
 7. Podając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie tych danych w celu dokonania zakupu biletu, a także na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących warsztatów na wskazany adres e-mail, zgodnie z polityką prywatności.
 8. W przypadku zakupu biletów Użytkownikowi zawierającemu umowę kupna biletu na Wydarzenie poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika z Mindapple zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter

 1. W ramach https://pixeldays.pl/ dla Użytkownika świadczone są następujące usługi formularza kontaktowego oraz Newsletter.
 2. Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w innych dostępnych miejscach na stronie https://pixeldays.pl/, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera od Mindapple na podany adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do logo oraz nazwy https://pixeldays.pl/ oraz wszelkich zawartych na stronie internetowej, w tym tekstu, grafik, zdjęć, baz danych Mindapple oraz poszczególnych usług, takich jak formularze, skrypty, są własnością Mindapple i podlegają ochronie prawnej. Dodatkowo, mogą być zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronie w ramach współpracy z Mindapple i stanowią część oferowanych Użytkownikowi usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na https://pixeldays.pl/ oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Bez wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania logo i/lub nazwy https://pixeldays.pl/ oraz firmy Mindapple.

§ 6. Niedozwolone korzystanie z https://pixeldays.pl/

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z https://pixeldays.pl/ uznaje się między innymi:
  1. naruszenie autorskich praw majątkowych Mindapple lub podmiotów uprawnionych z tych praw,
  2. naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem https://pixeldays.pl/,
  3. nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element https://pixeldays.pl/ w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. Mindapple ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych przez siebie usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Mindapple ma prawo wyznaczyć okres blokady trwający co najmniej 7 dni kalendarzowych, zależnie od charakteru i powagi danego naruszenia, a także możliwości wystąpienia szkody po stronie Mindapple lub innych osób trzecich. Zastosowanie takiej blokady nastąpi w przypadku stwierdzenia działania lub zaniechania Użytkownika, które spowodowało poniższe okoliczności:
  1. podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  2. korzystania z https://pixeldays.pl w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Mindapple jak i osób trzecich.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Mindapple zawsze podejmuje należyte starania, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach https://pixeldays.pl było dla Użytkownika bezpieczne i przebiegało bez zakłóceń. W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień, które mogą wpłynąć na dostępność https://pixeldays.pl, Mindapple zobowiązuje się poinformować Użytkownika o tym za pomocą komunikatu, podając przybliżony czas trwania ewentualnych utrudnień.
 2. Mindapple nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania jakichkolwiek usług na stronie https://pixeldays.pl, które powstały w wyniku działania siły wyższej, tj. zdarzeń niezależnych od Mindapple, których wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Mindapple nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez Mindapple w ramach https://pixeldays.pl.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach https://pixeldays.pl, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym Mindapple drogą mailową na adres Mindapple wskazany powyżej, w celu umożliwienia podjęcia przez Mindapple w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Mindapple na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez Mindapple działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§ 9. Wprowadzanie zmian do Regulaminu

 1. Mindapple ma prawo do modyfikacji zapisów Regulaminu, zwłaszcza w celu uwzględnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, modyfikacji funkcjonalności oferowanych na stronie https://pixeldays.pl, wprowadzania nowych usług na stronie https://pixeldays.pl oraz klarowania wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej https://pixeldays.pl. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym Mindapple drogą mailową e-mail na adres: hello@pixeldays.pl, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy i, zobowiązując jednocześnie Użytkownika do zaprzestania korzystania z zasobów https://pixeldays.pl. Użytkownik, który korzysta z zasobów https://pixeldays.pl po poinformowaniu przez Mindapple o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie konieczności modyfikowania Regulaminu w przypadku zmiany m.in. formy i/lub charakteru prowadzenia strony https://pixeldays.pl, zwłaszcza zmiany oprawy graficznej, dodania nowych funkcjonalności itp., o ile takie zmiany nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu i nie spowodują utraty praw nabytych przez Użytkownika.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór między stronami będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Mindapple.
 2. Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś art. 8 przedmiotowej ustawy;
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO” (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
  4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14 ze zm.) Kodeks Cywilny