Ostatni dzwonek! Kup bilet do 13.08.

dni
godzin
minut

Regulamin

REGULAMIN https://pixeldays.pl

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Usługodawca – MINDAPPLE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000914218 posiadająca nr NIP: 586-237-11-22 nr REGON: 389558410, adres e-mail: biuro@mindapple.co.
 2. Dane kontaktowe Mindapple: adres korespondencyjny : Mindapple Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 96/98 B7-B9 81-451 Gdynia, e-mail: hello@pixeldays.pl
 3. Regulamin określa między innymi rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez Mindapple w ramach www.pixeldays.pl.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z www.pixeldays.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest Mindapple. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

§ 2. [Definicje]

Newsletter – odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Mindapple polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika informacji handlowych;
www.pixeldays.pl – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.pixeldays.pl, prowadzona przez Mindapple.
Użytkownik – osoba fizyczna, korzystający z https://pixeldays.pl/.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Mindapple w ramach pixeldays.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie.
Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników https://pixeldays.pl/

§ 3. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

 1. Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Mindapple w ramach na www https://pixeldays.pl/.
 2. Mindapple nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przez zawarciem Umowy, a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów https://pixeldays.pl, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
  urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. – zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript, aktywny e-mail – w przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego, Newslettera lub skorzystać z formularza kontaktowego,
 4. Mindapple.co informuje, że https://pixeldays.pl/ wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez https://pixeldays.pl/ plików cookies znajduje się w Polityce cookies.
 5. Żeby kupić bilet na stronie https://pixeldays.pl/, Użytkownik powinien:
  1. Wejść na stronę Internetową https://pixeldays.pl/
  2. Wybrać blok oraz rodzaj biletu
  3. Kliknąć “kup bilet”
  4. Podać wymagane dane i wybrać sposób płatności. Płatność realizowana jest przez easycart.pl.
  5. Podając dane Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu zakupu biletu oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji dotyczącej warsztatów zgodne z polityką prywatności.

§ 4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter]

 1. W ramach https://pixeldays.pl/ dla Użytkownika świadczone są następujące usługi: formularz kontaktowy, Newsletter.
 2. Korzystając z formularza kontaktowego lub w innych miejscach na https://pixeldays.pl/ tam gdzie udostępniona została taka możliwość, Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie Newslettera od Mindapple na podany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

§ 5. [Prawa autorskie]

 1. Prawa do logo jak i nazwy https://pixeldays.pl/ wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych Mindapple oraz poszczególnych usług, jak m.in. formularze, skrypty, przysługują Mindapple i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z Mindapple, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na https://pixeldays.pl/ oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy https://pixeldays.pl/, a także firmy Mindapple poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

§ 6. [Niedozwolone korzystanie z https://pixeldays.pl/]

 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z https://pixeldays.pl/ uznaje się między innymi:
  naruszenie autorskich praw majątkowych Mindapple lub podmiotów uprawnionych z tych praw;
  naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem https://pixeldays.pl/,
  nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element https://pixeldays.pl/ w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. Mindapple jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez Mindapple usług bez jego zgody, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin, w zależności w szczególności od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie Mindapple lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  korzystania z https://pixeldays.pl w sposób naruszający przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich, zasady współżycia
  społecznego lub dobre obyczaje, rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik naruszający postanowienia Regulaminu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Mindapple jak i osób trzecich.

§ 7. [Odpowiedzialność]

 1. Mindapple dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach https://pixeldays.pl było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do https://pixeldays.pl Mindapple poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień.
 2. IT nie jest odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewłaściwego działania jakichkolwiek usług na https://pixeldays.pl powstałych w wyniku działania siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od Mindapple, których wystąpienia nie było sposób przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Mindapple nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce między innymi w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem z usług oferowanych przez Mindapple w ramach https://pixeldays.pl.

§ 8. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach https://pixeldays.pl, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym Mindapple drogą mailową na adres Mindapple wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez Mindapple w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Mindapple na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez Mindapple działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

§ 9. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. Mindapple jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach https://pixeldays.pl, wprowadzenia nowych usług w ramach https://pixeldays.pl, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej https://pixeldays.pl. Mindapple będzie informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu zawiadamia o niniejszym Mindapple drogą mailową e-mail na adres: hello@pixeldays.pl co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z zasobów https://pixeldays.pl. Użytkownik, który korzysta z zasobów https://pixeldays.pl po poinformowaniu przez Mindapple o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia https://pixeldays.pl w szczególności zmiana oprawy graficznej www, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Mindapple.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.